Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Opdrachtnemer: HorEyeZon, de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HorEyeZon is gevestigd aan de Stegemanserf 13, 7722 AN te Dalfsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder de naam HorEyeZon met KvK nummer 60821418;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer een beeldopname maakt en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
d. Beeldopname: de foto(s) of video(s) die opdrachtnemer met behulp van een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) in opdracht van de opdrachtgever maakt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer opgegeven specificaties en andere gegevens waarop opdrachtnemer zijn offerte baseert. Indien deze gegevens niet correct zijn en dat leidt tot meerwerk voor opdrachtnemer, dan worden de kosten voor deze extra werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, ook indien partijen een vast bedrag zijn overeengekomen.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen in bladen of op de website van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de van opdrachtnemer ontvangen offerte heeft geaccepteerd.
4.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vooraf toestemming is vereist van het Ministerie van Defensie of andere (overheids)instanties, dan wordt de opdracht door opdrachtnemer aanvaard onder de voorwaarde dat de vereiste toestemming wordt verkregen.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk
5.1 Indien de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, kan dat tot meerkosten leiden. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.
5.2 Indien het door opdrachtgever beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door opdrachtnemer kan worden gerealiseerd, dan zal opdrachtnemer in overleg treden met de klant over het te verrichten meerwerk en de gepaste vergoeding daarvoor.

Artikel 6 Honorarium, tarieven en tariefwijziging
6.1 Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de dan geldende uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
6.2 Voor de opdrachtgever zijnde een particulier, zijn de vermelde prijzen of tarieven inclusief btw.
6.3 Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf, instelling of overheidsorgaan, zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief het dan geldende btw tarief.
6.4 Genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.
6.5 Opdrachtnemer mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, zoals in het geval van onvoorziene omstandigheden, dat in alle redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enigerlei schadevergoeding. De werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de o