Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Opdrachtnemer: HorEyeZon, de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HorEyeZon is gevestigd aan de Stegemanserf 13, 7722 AN te Dalfsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder de naam HorEyeZon met KvK nummer 60821418;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer een beeldopname maakt en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdracht