Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Opdrachtnemer: HorEyeZon, de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HorEyeZon is gevestigd aan de Stegemanserf 13, 7722 AN te Dalfsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder de naam HorEyeZon met KvK nummer 60821418;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer een beeldopname maakt en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
d. Beeldopname: de foto(s) of video(s) die opdrachtnemer met behulp van een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) in opdracht van de opdrachtgever maakt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer opgegeven specificaties en andere gegevens waarop opdrachtnemer zijn offerte baseert. Indien deze gegevens niet correct zijn en dat leidt tot meerwerk voor opdrachtnemer, dan worden de kosten voor deze extra werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, ook indien partijen een vast bedrag zijn overeengekomen.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen in bladen of op de website van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de van opdrachtnemer ontvangen offerte heeft geaccepteerd.
4.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vooraf toestemming is vereist van het Ministerie van Defensie of andere (overheids)instanties, dan wordt de opdracht door opdrachtnemer aanvaard onder de voorwaarde dat de vereiste toestemming wordt verkregen.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk
5.1 Indien de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, kan dat tot meerkosten leiden. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.
5.2 Indien het door opdrachtgever beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door opdrachtnemer kan worden gerealiseerd, dan zal opdrachtnemer in overleg treden met de klant over het te verrichten meerwerk en de gepaste vergoeding daarvoor.

Artikel 6 Honorarium, tarieven en tariefwijziging
6.1 Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de dan geldende uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
6.2 Voor de opdrachtgever zijnde een particulier, zijn de vermelde prijzen of tarieven inclusief btw.
6.3 Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf, instelling of overheidsorgaan, zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief het dan geldende btw tarief.
6.4 Genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.
6.5 Opdrachtnemer mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, zoals in het geval van onvoorziene omstandigheden, dat in alle redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enigerlei schadevergoeding. De werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De beeldopname wordt gemaakt met behulp van een onbemande multikopter(s).
7.4 Opdrachtnemer heeft een geldige vergunning, is gecertificeerd of beschikt over een door het ILenT verstrekte (Bedrijfs)ontheffing om beeldopnamen vanuit de lucht te mogen maken. Opdrachtnemer zal nimmer werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met deze vergunning, certificering of ontheffing.
7.5 De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden of (deels) niet kan worden uitgevoerd door weersomstandigheden, windrichting en onvoorziene technische gebreken aan de opname apparatuur en/of aan de multikopter. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor dergelijke vertragingen of voor het in een dergelijk geval niet of niet geheel kunnen uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
8.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer niet een opdracht verlenen tot het maken van beeldopnamen die in strijd zijn met de vergunning, certificering of ontheffing van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer op de afgesproken tijd toegang te geven tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
8.4 Voor zover opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
8.5 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6 Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het opdrachtnemer onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8.8 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, dan dient opdrachtgever alle schade te vergoeden die opdrachtnemer daardoor heeft geleden en heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9 Annulering
9.1 In het geval dat opdrachtgever een aan opdrachtnemer gegeven opdracht annuleert, zal opdrachtgever alle reeds door opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.
9.2 Bovenop het in artikel 9.1 genoemde is de opdrachtnemer gerechtigd om 15% van het restant van de geannuleerde opdracht bij opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niets af aan de mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 10 (Op)levering
10.1 De door opdrachtnemer opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In het geval dat een door opdrachtnemer met opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11 Betaling
11.1 Opdrachtgever dient de van opdrachtnemer ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), afbeelding(en), films, concepten, digitale informatie, programmatuur, adviezen, e.d., die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of ter beschikking heeft gesteld, berusten bij opdrachtnemer.
12.2 Opdrachtgever verkrijgt van opdrachtnemer een licentie om de beeldopname te gebruiken in ongewijzigde vorm. De licentie geldt slechts nadat opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beeldopname(s) heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van de beeldopname(s) door opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan. De licentie is niet overdraagbaar.
12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer de beeldopname(s) te verveelvoudigen, te kopiëren, te verkopen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren. Het is opdrachtgever enkel toegestaan de beeldopname(s) te gebruiken voor de bestemming die partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
12.4 Het is enkel toegestaan de beeldopname(s) te gebruiken nadat opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
12.5 Opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de beeldopname(s) eigendom zijn en blijven van opdrachtnemer en dat deze rechten niet op opdrachtgever overgaan.
12.6 Overdracht van intellectuele eigendomsrechten is enkel mogelijk nadat opdrachtgever en opdrachtnemer een daarvoor bestemde akte hebben ondertekend.
12.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de beeldopname(s) te verwijderen of te wijzigen. Indien opdrachtgever de beeldopname(s) publiceert, dan dient de naam van opdrachtnemer en/of het logo van opdrachtnemer bij de publicatie vermeld te worden.
12.8 Opdrachtnemer behoud het recht de beeldopname te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.

Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever direct aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.2 Na het indienen van de klacht dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring
14.1 Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van opdrachtnemer in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.4 In geen geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat opdrachtgever de beeldopname op onjuiste wijze heeft gebruikt of heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.
14.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.6 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van opdrachtnemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
14.8 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden, met dien verstande dat voor opdrachtgever zijnde een particulier een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van opdrachtnemer liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden o.a. beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; technische gebreken aan opname apparatuur en/of de RPAS die ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van opdrachtnemer; het verbranden van middelen van vervoer van opdrachtnemer, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften.
15.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal opdrachtnemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
15.3 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
b. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
16.3 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is. Indien opdrachtnemer een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.